11/10/50

ภาพการอบรมการสอนดนตรีภาพกิจกรรมการอบรมการสอนดนตรีชั้น ป.5 ของ สพท.สร.3 เมื่อปีการศึกษา 2549